Imovax Poolio

Imovax Poolio

Vakcína proti poliomyelitidě (inaktivovaná)

registrační číslo/EU: 59/855/92-C
registrační číslo SR/EU: 59/855/92-C
výrobce: SANOFI PASTEUR S.A. 2, avenue Pont Pasteur 69007 Lyon, Francie
držitel registračního rozhodnutí: SANOFI PASTEUR S.A. 2, avenue Pont Pasteur 69007 Lyon, Francie

složení přípravku:
účinné látky:

Virus poliomyelitis inactivatum typus 1 (Mahoney) 40 antigenních D jednotek
Virus poliomyelitis inactivatum typus 2 (MEF-1) 8 antigenních D jednotek
Virus poliomyelitis inactivatum typus 3 (Saukett) 32 antigenních D jednotek

pomocné látky:
2-fenoxyethanol (v 50% ethanolu), formaldehyd, živná půda M 199 ? H (obsahuje zejména aminokyseliny (včetně fenylalaninu), minerální soli, vitaminy, a další složky (jako glukóza), doplněné polysorbátem 80, rozpuštěné ve vodě na injekci), kyselina chlorovodíková nebo hydroxid sodný k úpravě pH.

charakteristika:
Tato vakcína je určena pro prevenci onemocnění poliomyelitidou u kojenců, dětí a dospělých, jak pro základní očkování, tak i pro přeočkování (následné posilovací dávky).

indikace:
Tato vakcína je určena pro prevenci onemocnění poliomyelitidou u kojenců, dětí a dospělých, jak pro základní očkování, tak i pro přeočkování (následné posilovací dávky).

kontraindikace:
Známá hypersenzitivita na kteroukoli složku vakcíny, na neomycin, streptomycin či polymyxin B. Očkování má být odloženo, podobně jako u kteréhokoli jiného očkování, u osob s horečkou nebo akutním onemocněním.

upozornění:
Vakcína nesmí být aplikována intravaskulárně: přesvědčte se, že jehla nepronikla do krevní cévy. Podobně jako jiné injekční vakcíny má být i IMOVAX POLIO podáván s opatrností osobám s trombocytopenií nebo poruchou krvácivosti, protože u těchto lidí může dojít po intramuskulárním podání ke krvácení. Podobně jako u jiných injekčně podávaných vakcín musí být pro případ vzniku anafylaktické reakce po podání vakcíny k dispozici k okamžitému použití vhodná léčba a zajištěn lékařský dohled. Imunitní odpověď na vakcínu může být snížena u jedinců na imunosupresivní léčbě nebo u jedinců imunodeficitních. V takových případech se doporučuje, aby očkování bylo odloženo do období po ukončení léčby nebo aby úroveň ochrany očkované osoby byla ověřena. Je však doporučeno, aby byly očkovány osoby s chronickou imunosupresí, jako je infekce HIV, pokud při stavu jejich onemocnění je předpoklad, že dojde k protilátkové odpovědi, i když omezené. IMOVAX POLIO může být dále podán jedincům, pro které je perorální vakcína proti poliomyelitidě kontraindikována a jako posilovací dávka (booster) jedincům, kteří byli předtím očkovaní perorální vakcínou.

nežádoucí účinky
Místní reaktogenita byla hodnocena ve dvou multicentrických, randomizovaných klinických studiích zahrnujících celkem 395 pacientů. Místní reakce v místě vpichu, které byly hlášené jako časté až velmi časté byly následující: erytém (u 0,7% až 2,4% jedinců v každé studii), bolestivost (0,7% až 34%), a indurace (0,4%). Výskyt a závažnost místních reakcí může být ovlivněna místem, cestou a způsobem podání a počtem předchozích injekcí. V multicentrických, randomizovaných studiích, fáze III zahrnujících 205 dětí byla hlášena horečka vyšší než 38,1°C (u 10% dětí po první dávce, u 18% po druhé dávce a u 7% po třetí dávce).

interakce:
Nejsou popsány žádné interakce vakcíny IMOVAX POLIO při současném podání s jinými vakcínami, ale musí být použita vždy samostatná stříkačka a odlišné místo vpichu.

dávkování
Základní očkování, dětem od 2 měsíců věku se podávají 3 po sobě jdoucí dávky 0,5 ml v jednoměsíčních až dvouměsíčních intervalech. U dětí od 6 týdnů života lze IMOVAX POLIO podat v 6., 10., a 14. týdnu života v souladu s doporučením SZO (Expanded Programme on Immunisation of the WHO). U neočkovaných dospělých jedinců mají být podány 2 dávky 0,5 ml v intervalu 1 nebo přednostně 2 měsíců.
Přeočkování (posilovací dávky), dětem ve 2. roce života se podává čtvrtá dávka ( první posilovací dávka) za jeden rok po třetí dávce. Dospělým se podává třetí dávka (první posilovací dávka) 8-12 měsíců po druhé dávce. Následné posilovací dávky mají být u dětem podávány v intervalech 5 let a dospělým v intervalech 10 let.

modifikovaná verze

Sdílet/Líbí se mi