Očkování proti tetanu

Tetanus

Onemocnění vyvolané neurotoxinem tvořeným anaerobní sporulující tyčkou Clostridium tetani, která je běžně přítomna ve stolici koní, skotu i člověka. S výkaly se dostává do půdy, kde spory jsou schopny přežívat i několik let. Při poranění dojde ke kontaminaci rány (tříska, hřebík, hlína) a v anaerobním prostředí mikrob začne tvořit toxin, který je zodpovědný za klinický obraz. Po zavedení očkování klesl výskyt tetanu v ČR na minimum ( 0 až 4 případy ročně) a novorozenecký tetanus zcela vymizel.

Proti tetanu nabízíme tato očkování:

       Tetavax

    Tetanol Pur

Inkubační doba je 3 až 21 dnů, obvykle 10 až 14 dnů. Toxin se šíří nervovými vlákny do CNS, kde je dlouhodobě vázán. To vede ke zvýšení tonu příčně ruhovaného svalstva, křečím a k poruchám vegetativního nervstva. Nejprve jsou postiženy žvýkací svaly, jejichž křeč znemožňuje nemocnému otevřít ústa (trismus). Zvyšuje se tonus obličejového svalstva (risus sardonicus), napětí svalů šíje, zad a břicha (opistotonus). I malé podněty, jako dotek nebo hluk, mohou vést ke generalizovaným bolestivým křečím či laryngospasmu. V záchvatu křečí se pacient dusí, modrá, silně se potí, stoupá teplota, ale vědomí je plně zachováno. Téměř u poloviny acientů dochází k fatální asfyxii.

Diagnózu stanovíme na základě klinického obrazu a souvislosti s poraněním. Z místa vstupu infekce je možné vykultivovat Cl. tetani. Diferenciálně diagnosticky je třeba odlišit hypokalcemickou tetanii, meningitidu, vertebrogenní afekci, maligní neuroleptický syndrom a při trismu také zubní efekce a retrotonzilární absces. Nemocného s podezřením na tetanus co nejdříve hospitalizujeme, nejlépe na jednotce intenzivní péče, aby mohly být zajištěny vitální funkce při podání myorelaxancií a sedativ. Aplikuje se jednorázově hyperimunní globulin, dále prokain-benzylpenicilin. Ránu je nutno chirurgicky ošetřit a neuzavírat. Letalita onemocnění je kolem 20 až 50 % a závisí na tíži klinického obrazu a kvalitě péče. Prognóza při inkubační době kratší než týden a při časném nástupu křečí je často infaustní.

Prevence onemocnění spočívá v řádném proočkování v dětství dle očkovacího kalendáře a dále pak v 10 až 15letém intervalu. Je možné stanovení hladiny tetanického antitoxinu v séru. Za hladinu postačující k ochraně před onemocněním se považuje více než 0,1 IU/ml. Při rizikovém úrazu je nutné přeočkování. Běžná dávka protitetanového imunoglobulinu je 250 m. j. pro děti i dospělé. Dvojnásobná dávka se podává v případě znečištěných hlubokých ran s destruovanou tkání, pokud je rána starší než 12 až 24 hodin nebo pokud má poraněný tělesnou hmotnost větší než 90 kg. Nedílnou součástí profylaxe je řádné ošetření rány a případné preventivní podání antibiotik. Nákaza podléhá hlášení.

informace na této stránce byly převzaty z internetového informačního centra vakciny.net

Sdílet/Líbí se mi