Twinrix paediatric

Twinrix paediatric

Vakcína proti hepatitidě A (inaktivovaná) a proti hepatitidě B (rDNA), HAB) adsorbovaná - injekční suspenze

registrační číslo/EU: EU/1/97/029/003-005
registrační číslo SR/EU: EU/1/97/029/003-005
výrobce: GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A., RIXENSART Belgie
držitel registračního rozhodnutí: GAG-B GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A., RIXENSART Belgie

složení přípravku:
účinné látky: Hepatitis A virus (inactivatum)1,2 360 ELISA jednotek
Antigenum tegiminis hepatitidis B3,4 10 mikrogramů
1 Vyrobeno na lidských diploidních buňkách (MRC-5)
2 Adsorbováno na hydratovaný hydroxid hlinitý 0,025 miligramů Al3+
3 Vyrobeno na kultuře kvasinkových buněk (Saccharomyces cerevisiae) rekombinantní DNA technologií
4 Adsorbováno na fosforečnan hlinitý 0,2 miligramů Al3+
pomocné látky:
chlorid sodný a vodu na injekci.

charakteristika:
Hepatitida A
Hepatitida A je infekční onemocnění postihující játra. Je způsobeno virem hepatitidy A. Virus hepatitidy A může být přenesen z jedné osoby na druhou jídlem a pitím, nebo při plavání ve vodě znečištěné kanalizačním odpadem. Příznaky hepatitidy A začínají 3-6 týdnů po kontaktu s virem, a to nauzeou (pocitem na zvracení), horečkou a bolestmi. Po několika dnech může dojít k zežloutnutí kůže a očního bělma (ke vzniku žloutenky). Onemocnění může probíhat s různou závažností a také příznaky mohou být různé. U malých dětí často ani nemusí dojít ke vzniku žloutenky. Většina osob se úplně uzdraví, ale velmi často probíhá onemocnění natolik závažně, že si vyžádá přibližně měsíční pracovní neschopnost.
Hepatitida B
Hepatitida B je způsobena virem hepatitidy B. Při tomto onemocnění jsou játra zvětšená, postižená zánětem. Virus hepatitidy B se vyskytuje v tělesných tekutinách jako je krev, sperma, poševní sekret a sliny (hleny) infikovaných jedinců.
Očkování je nejlepším způsobem ochrany proti těmto nemocem. Žádná ze součástí vakcíny nemůže vyvolat infekci.

indikace:
TWINRIX PAEDIATRIC je vakcína určená dětem a mladistvým od 1 roku do 15 let k ochraně před dvěma onemocněními: hepatitidou A a hepatitidou B. Působením vakcíny si tělo vytváří vlastní ochranu (protilátky), které chrání před těmito nemocemi.

kontraindikace:
Nepoužívejte přípravek TWINRIX PAEDIATRIC:

jestliže jste měl(a)/Vaše dítě mělo alergickou reakci na TWINRIX PAEDIATRIC nebo na jakoukoliv látku obsaženou v této vakcíně. Všechny léčivé látky a pomocné látky jsou vyjmenovány na začátku této příbalové informace. Příznakem alergické reakce může být svědivá kožní vyrážka, dušnost a otok tváře nebo jazyka.
jestliže jste měl(a)/Vaše dítě mělo alergickou reakci na jakoukoliv vakcínu proti hepatitidě A nebo hepatitidě B.
jestliže máte/Vaše dítě má závažné infekční onemocnění s vysokou teplotou (vyšší než 38 st. C). Mírná infekce, jako je například nachlazení, by neměla být překážkou pro očkování, ale přesto o tom vždy informujte lékaře.
upozornění:
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku TWINRIX PAEDIATRIC je zapotřebí:

jestliže jste měl(a)/Vaše dítě mělo po předchozím očkování nějakou vakcínou zdravotní problémy.
jestliže máte/Vaše dítě má problémy se srážením krve nebo jestliže se Vám/Vašemu dítěti snadno tvoří krevní podlitiny.
jestliže máte/Vaše dítě má jakékoliv známé alergie.
Prosím, informujte svého lékaře, jestli jste měl(a)/Vaše dítě mělo alergickou reakci na neomycin (antibiotikum). Tato vakcína obsahuje ve stopovém množství thiomersal, který u Vás/Vašeho dítěte může vyvolat alergickou reakci.

nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i TWINRIX PAEDIATRIC nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout, jsou následující:
Velmi časté (více než jedenkrát z 10 dávek vakcíny)

:
Bolest nebo nepříjemný pocit, zarudnutí nebo otok v místě vpichu.
Časté (Mohou se objevit až 1x z 10 dávek vakcíny):
Ospalost, bolest hlavy
Nevolnost
Ztráta chuti k jídlu
Otok nebo podlitina v místě vpichu vakcíny
Celkový pocit nevolnosti, únava
Horečka 37,5 st. C nebo vyšší
Podrážděnost
Méně časté (Mohou se objevit až 1x ze 100 dávek vakcíny):
Průjem, zvracení, bolest žaludku
Vyrážka
Bolestivé svaly
Infekce horních cest dýchacích
Vzácné (Mohou se objevit až 1x z 1000 dávek vakcíny):
Otok uzlin na krku, v podpaží nebo v tříslech (lymfadenopatie)
Závrať
Snížení citlivosti kůže na bolest nebo dotyk (hypestézie)
Pocit brnění a mravenčení (parestézie)
Vyrážka, svědění
Bolest kloubu
Nízký krevní tlak
Příznaky podobné chřipce jako jsou vysoká teplota, bolest v krku, rýma, kašel a zimnice
interakce:
Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte/Vaše dítě užívá nebo jste užíval(a)/Vaše dítě užívalo v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu nebo jestli jste se v nedávné době podrobil(a)/Vaše dítě se podrobilo jinému očkování.

dávkování
Postupně Vám/Vašemu dítěti budou v průběhu 6 měsíců podány 3 dávky vakcíny. Každá dávka bude podána zvlášť. První dávka bude podána ve zvolený den. Zbývající dvě dávky budou podány 1 měsíc a 6 měsíců po první dávce.

První dávka: zvolený den
Druhá dávka: 1 měsíc později
Třetí dávka: 6 měsíců po první dávce.
Lékař Vás bude informovat, bude-li potřeba podat více dávek i o nutnosti přeočkování v budoucnosti.
Pokud jste z jakýchkoliv důvodů nedostal(a)/Vaše dítě nedostalo plánovanou dávku, kontaktujte svého lékaře a domluvte s ním náhradní termín.
Dbejte na to, abyste dostal(a)/Vaše dítě dostalo všechny tři dávky vakcíny. Pokud se tak nestane, nemusí být ochrana před nemocemi úplná.

modifikovaná verze

Sdílet/Líbí se mi